Op weg naar een robuuste organische landbouw


Samenvatting

De landbouw staat voor de uitdaging meer te produceren en tegelijkertijd te verduurzamen. De cruciale vraag is: Hoe kunnen boeren snel overstappen op een landbouwsysteem meer gebaseerd op inputs van organische oorsprong met zo min mogelijk gebruik van chemische controle maatregelen zonder dat dit leidt tot opbrengstverliezen?

Wat is er aan de hand?
Op het proefveld de Vredepeel is aangetoond dat conventioneel management meer opbrengsten oplevert, terwijl het biologisch management heeft geleid tot een betere bodem. De cruciale vraag is: hoe kunnen boeren het landbouwsysteem managen met minimale inlevering op opbrengst en zonder negatieve gevolgen voor de nutriëntenkringloop, de waterhuishouding, de gevoeligheid voor ziekten en plagen en de kwaliteit van de bodem?

Wat doet het project daaraan?
In dit project wordt allereerst ontrafeld welke oorzaken ten grondslag liggen aan verbeteringen in bodemeigenschappen als gevolg van biologisch management. De onderzoekers koppelen hiervoor chemisch, fysisch en biologisch bodemonderzoek aan een langlopend onderzoek naar organische bedrijfssystemen. Na jarenlang experimenten zien we dat oogsten nog steeds fluctueren in beide management systemen. En dat terwijl het ecosysteem stabieler en de bodemkwaliteit beter is onder biologisch management.

De onderzoekers willen weten hoe verhoogde organische stof input kan leiden tot het beter functioneren van de bodem en hoe zich dit verhoudt tot opbrengst.

Wat levert het project op?
Wereldwijd neemt de bodemvitaliteit af. Voor de landbouw is het cruciaal dat de bodem in balans is en met het juiste management kunnen we daar een belangrijke slag mee maken. Met de kennis die dit project oplevert, moet beter te voorspellen zijn hoe je de bodem moet omvormen om sneller de transitie naar duurzame én financieel rendabele landbouw mogelijk te maken.

Welk probleem lost dit op?
Dit project is in 2016 gestart. Het beoogt:

  • zekerheid te bieden dat creëren en behouden van vitale bodems niet ten koste gaat van financiele rentabiliteit en voedselzekerheid niet in het geding komt (people);
  • te achterhalen wat voor de meest gangbare bodemtypen de optimale chemische, fysische en biologische samenstelling is (planet);
  • inzicht op te leveren hoe boeren sneller kunnen omschakelen naar landbouwmangement op basis van een hogere organische stof input met minder gebruik van chemische controle maatregelen (profit).

Projectinfo

Projecttitel: Vital soils for sustainable intensification of agriculture
Projectnummer: NWO-15005
Looptijd: 2016-2021
Budget publiek: € 750.000
Budget privaat: € 90.000
Projectpartners: NIOO, Wageningen University & Research, BO Akkerbouw, LTO Noord, PPO/ZLTO, BLGG


Share this Post